1111   
Top Stories : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มทร.สุวรรณภูมิ           ดูทั้งหมด

 ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส. 
 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 

 


 
 
แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ MOU ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2562
 
 
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
 
  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2563


โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ


“Mini Ayutthaya Market ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก”
รับคำปรึกษากับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
เข้าร่วมแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP 2563
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)


 
รายละเอียดคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
คู่มือนักวิจัย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับปรับปรุงล่าสุด พฤศจิกายน 2561
แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงาน


 
     


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb