รายงานประจำปี 2559
 
 
 
 


การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

 
            ด้วยงานวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารและศึกษาคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJo ได้ที่

          > ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          
> ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                      • >การสมัครสมาชิกวารสาร 
                  • การส่งบทความ Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 035 709 097 
       E-mail (ฉบับวิทยาศาสตร์ฯ): journal.rdi@rmutsb.ac.th

       E-mail (ฉบับมนุษยศาสตร์ฯ) : journal.hs@rmutsb.ac.th
 
     
   
    โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ


การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทาย ไทยระยะที่ 2
โครงการเสวนาถอดบทเรียนการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ (AAR)


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
การประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย
 

   การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561  
 เชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018  
 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับข้อเสนอการวิจัย
      ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 
 ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 1
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 2
           • รายชื่อวารสารทั้งหมด
               (หมายเหตุ : กดปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาวารสาร)

แบบฟอร์มขอข้อมูลโครงการบริการวิชาการย้อนหลังปีงบประมาณ2557-2558
แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
 แบบรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบ บ1.1 – บ1.6

     เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 แบบฟอร์มสำหรับเสนอของบประมาณโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
    หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558

 ผลการต่อทะเทียนที่ปรึกษาไทย มทร.สุวรรณภูมิ (22 เม.ย. 57)
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม