ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส. 
 
 
  
  • สำนักงานคณะกรรมการ
     วิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


 


 
 


รายงานประจำปี 2561
 


 
 
   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
**โดยขอให้หัวหน้าโครงการส่งข้อเสนอผ่าน สวพ. ภายใน 20 พ.ย. 2562

เอกสารแนบ:
  - application/zip iconแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 2563 (VCE)
  - application/zip iconแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน 2563 (RID)

ให้คำปรึกษาและแนะนำช่องทางในการพัฒนาสินค้า
การประชุมเครือข่าย สวพ. มทร. ครั้งที่ 4/2562 
การประชุมคณะกรรมการโครงการพระดาบส  ครั้งที่ 2/2562


รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเตย
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


มาตรฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์ทางปัญญา
ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต


   ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 1
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 2
           • รายชื่อวารสารทั้งหมด
               (หมายเหตุ : กดปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาวารสาร)

แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
 แบบรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบ บ1.1 – บ1.6

     เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม