1111   
Untitled Document

Top Stories : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มทร.สุวรรณภูมิ           ดูทั้งหมด

 


 


 
 
หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี


 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 


เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบกองทุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2 )
รอบรมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์...
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์...
ลงพื้นสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (R2R)
การสัมมนา เรื่อง วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย : "ครู?" คือทางออกของประเทศ
การประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์


ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


 
รายละเอียดคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
คู่มือนักวิจัย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับปรับปรุงล่าสุด พฤศจิกายน 2561
แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงาน


 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 
รายชื่อวารสาร
High Quality Publication (Q1)
โดย SClmage Journal Ranking
 
  • Agricultural and Biological
     Sciences

  • Arts and Humanities
  • Biochemistry, Genetics and
     Molecular Biology

  • Business, Management and
     Accounting.

  • Chemical Engineering.

 

 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปิดรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2562

จุลสาร ฉบับที่ 13

ห้องสืบค้นงานวิจัย

ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส.

หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


         035 709 097
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb

เว็บไซต์ สวพ.
Facebook สวพ.