รายงานประจำปี 2561
 


 
 
 หลักสูตรฝึกอบรม
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   

   
หลักสูตรฝึกอบรม
บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
   
     
     
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014