ทะเบียนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
   
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

       คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       คณะศิลปศาสตร์  
ข้อมูล ณ เมษายน 2563
 
   
   
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000