รายงานประจำปี 2560
 
 
 
   
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย


ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดี
ประธานกรรมการ

นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี
กรรมการ

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ

ผศ.เดชา พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ

อาจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ว่าที่ร้อยโทธนู ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ไสว เทศพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014