แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี   
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย


ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดี
ประธานกรรมการ

นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี
กรรมการ

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ

ผศ.เดชา พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ

อาจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ว่าที่ร้อยโทธนู ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารงารวิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014