รายงานประจำปี 2561
 


 
 
    
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย


ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดี
ประธานกรรมการ

นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี
กรรมการ

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ

ผศ.เดชา พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ

อาจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ว่าที่ร้อยโทธนู ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารงารวิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014