รายงานประจำปี 2561
 


 
 
    
 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา


รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
กรรมการ

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์
กรรมการ

ผศ.ดร.ดนุพล คำปัญญา
กรรมการ

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
กรรมการ

นายปรัชญา เพิ่มทองคำ
กรรมการ

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารงานวิจัย
กรรมการ

อาจารย์วิชัย  มาแสง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ

ผศ.ทวีศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ
กรรมการและเลขานุการ


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014