แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี   
 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา


รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
กรรมการ

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์
กรรมการ

ผศ.ดร.ดนุพล คำปัญญา
กรรมการ

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
กรรมการ

นายปรัชญา เพิ่มทองคำ
กรรมการ

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารงานวิจัย
กรรมการ

อาจารย์วิชัย  มาแสง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ

ผศ.ทวีศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ
กรรมการและเลขานุการ


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014