รายงานประจำปี 2560
 
 
 
   
 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา


รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
กรรมการ

ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
กรรมการ

ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
กรรมการ

ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน
กรรมการ

นายสันติ จียะพันธ์
กรรมการ

ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กรรมการ

อาจารย์วิชัย  มาแสง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ

ผศ.ทวีศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014