แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี   
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ
กรรมการ

3. อาจารย์วิชัย มาแสง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ

4. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารงานวิจัย
กรรมการ

5. นางสาวพนิดา เฟื่องขจร
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ

6. นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
กรรมการ

7. นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

   


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014