รายงานประจำปี 2561
 


 
 
    
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ
กรรมการ

3. อาจารย์วิชัย มาแสง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ

4. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารงานวิจัย
กรรมการ

5. นางสาวพนิดา เฟื่องขจร
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ

6. นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
กรรมการ

7. นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

   


   
 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014