ติดต่อสอบถาม
  เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
นายกฤชพล กาญจนลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรติดต่อ 098-9503-354
www.clinictech.most.go.th