เอกสาร Download  
 
 
 
  - คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

- โครงการหมู่บ้าน VCCI
- โครงการพัฒนาธุรกิจ BCE
- แบบฟอร์มความต้องการของชุมชน
- แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี
- แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี แบบ สส.002-2(1)
- แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แบบ สส.002-2 (2)

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014