องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความหลากหลายและได้สั่งสมต่อเนื่องมายาวนาน ตลอดจนได้มีการเร่งรัดพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการแข่งขันในสังคมโลก

          วิสัยทัศน์และเทคโนโลยีปี ค.ศ.2020 ได้กล่าวถึง การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แพร่กระจายสู่ชุมชนในภูมิภาคและชนบท มีองค์กรที่จะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมของชุมชนขึ้น โดยต้องอาศัยกลไกและเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ก็คือสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้มีโครงการการจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่รวบรวมเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัตกรรมที่มีการวิจัยพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจัดเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014