1. เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. เพื่อนำเทคโนโลยีไปพัฒนาในกระบวนการผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและมีมาตรฐาน
3. เพื่อให้เกิดการวิจัยและต่อยอดเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014