แผนงานคลินิกเทคโนโลยี
1. แผนงานการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
2. แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
 

1. ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูลผลงานวิจัย
2. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุ่กลุ่มเป้าหมาย
4. ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นปรับปรุงขบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์
5. การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
6. การส่งเสริมมนักเรียนที่เป็นอัจฉริยะดทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกงานในห้องปฏิบัติการ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา
7. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014