รายงานฉบับสมบูรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์

  แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
        - การปลูกผักไร้ดิน (ปี 2553)
        - การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ปี 2553)
        - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียน (ปี 2554)
        - การทำข้าวกล้องงอกและการแปรรูป (ปี 2554)
        - การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ปี 2557)
        - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาร้า (ปี 2558)
        - การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา (ปี 2558)
        - การเพิ่มมูลค่าการแปรรูปจากกล้วย (ปี 2558)
        - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะ (ปี 2560)
        - การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ามันเทศ บ้านทับน้ำ บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี 2560)
        - การเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวตูเสวยของกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ปี 2560)
        - การเพิ่มมูลค่าให้กับปลาร้าและกะปิโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกและปลาร้าบรรจุขวด (ปี 2560)

 
  แผนงานบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2553)
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2554)
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2555)
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2556)
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2557)
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2558)
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2559)
        - บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ปี 2560)

 
  แผนวิจัยและพัฒนาต่อยอด
        - การพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ (ปี 2560)

 
  หมู่บ้านแม่ข่าย
        - หมู่บ้านข้าวโพดเทียน (ปี 2555)
        - หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ ปี 1 (ปี 2556)
        - หมู่บ้านบิวเวอร์เรีย ปี 1 (ปี 2557)
        - หมู่บ้านแปรรูปนมแพะ ปี 2 (ปี 2557)
        - หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ ปี 3 (ปี 2558)
        - หมู่บ้านเห็ดตับเต่า ปี 1 (ปี 2558)
        - หมู่บ้านพริกหอม ปี 2 (ปี 2558)
        - หมู่บ้านบิวเวอร์ ปี 2 (ปี 2559)
        - หมู่บ้านเห็ดตับเต่า ปี2 (ปี 2560)

 
     
     
     
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014