โครงสร้างการบริหาร
รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
Assoc.Prof.Napat  Watjanatepin
ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
นายวิชัย มาแสง
Mr.Wichai  Masang
รองผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ
Acting Sub Lt. Suvinai Sodajaroen
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
นายกฤชพล กาญจนลักษณ์
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014