1. เกิดคลินิกเทคโนโลยีขึ้นในสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เพื่อให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เกิดกลุ่มนักวิชาการ วิทยากร นักศึกษาอาสาสมัครทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นตัวกลางในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น
3. กลุ่มเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมขนาดย่อม ชุมชนท้องถิ่น ได้รับประโยชน์จากโครงการคลินิกเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014