กลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม ในท้องถิ่นทั่วประเทศ คือ
1. ชุมชนและประชาชน แม่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน
2. วิสาหกิจชุมชน ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม นิติบุคคลที่มีกฏหมายรองรับ เช่น สหกรณ์ อบต. กองทุนหมู่บ้าน
3. อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014