รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 

  1. แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564)
3. การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ และตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการฯ
4. คำอธิบายเป้าหมายแผนบูรณาการฯ
5. แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)
6. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
7. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
8. แบบเสนอโครงการ (project) เป้าที่ 4
9. แผนบูรณาการฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 6 แผนบูรณาการ
       - การจัดการของเสียตลาดชุมชนเมืองสู่พลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืนพื้นที่นนทบุรี
       - การจัดการทรัพยากรน้ำต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและเกษตรกรรมในพื้นที่รับน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       - การบูรณาการอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองในภาคกลางเพื่อสร้างความสมดุลเชิงพื้นที่
       - การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย 4.0 เพื่อเข้าสู่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       - เทคโนโลยีวัสดุเพื่องานก่อสร้าง
       - ระบบปลูกพืชในสภาพแวดล้อมปิดที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ


หมายเหตุ : นักวิจัยนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด

 

 
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014