รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 

การเสนอขอประมาณเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2562

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
     ประจำปีงบประมาณ 2562

2. แบบฟอร์มทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่/ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง/ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์
     ของมหาวิทยาลัย แบบ สวพ.01

3. แบบฟอร์มทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แบบ สวพ.02
4. แบบฟอร์มทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ แบบ สวพ.03
5. แบบฟอร์มทุนวิจัยสถาบัน แบบ สวพ.04
6. แบบฟอร์มทุนวิจัยเพื่อยกระดับปริญญานิพนธ์สู่งานวิจัย แบบ สวพ.05
7. แบบฟอร์มทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย แบบ สวพ.06
8. แบบฟอร์มทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา แบบ สวพ.07หมายเหตุ : นักวิจัยนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด

 

 
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014