รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  

รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบกองทุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 

  1. นักวิจัยศึกษารายละเอียดการขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563


2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
     - ประเภททุนพัฒนานักวิจัยระดับต้น/ทุนพัฒนานักวิจัยระดับกลาง /ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (แบบ สวพ.01)
     - ประเภททุนวิจัยแผนบูรณาการ (แบบ สวพ.02) และ (แบบ สวพ.02-1)
     - ประเภททุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ (แบบ สวพ.03)
     - ประเภททุนวิจัยสถาบัน (แบบ สวพ.04)
     - ประเภททุนวิจัยเพื่อยกระดับปริญญานิพนธ์สู่งานวิจัย (แบบ สวพ.05)
     - ประเภททุนสนับสนุนหน่วยวิจัย (แบบ สวพ.06)
     - ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ นวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (แบบ สวพ.07)
     - ผนวก 1

หมายเหตุ : ขอให้นักวิจัยใช้แบบฟอร์มให้ตรงกับประเภททุนที่สนใจ หากนักวิจัยใช้แบบฟอร์มไม่ตรงกับ ประเภททุน ไม่ตรงกับฟอร์มที่
                   สวพ.จัดทำขึ้น หรือนักวิจัยไม่ลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ครบถ้วน คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุน

3. นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

4. หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการวิจัยอีกครั้งและรวบรวมส่งไปยัง
     สถาบันวิจัยและพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด (วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562)


 

 
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014