รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  


   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • คณะศิลปศาสตร์


                   หมายเหตุ : กรณีที่นักวิจัยต้องการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
                   ขอให้ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : aomjaiboon@gmail.com
                   หรือ โทร. 035 709 097


 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014