แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 


   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • คณะศิลปศาสตร์


                   หมายเหตุ : กรณีที่นักวิจัยต้องการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
                   ขอให้ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : aomjaiboon@gmail.com
                   หรือ โทร. 035 709 097


 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014