รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
 
งานบริหารและพัฒนาระบบ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
Asst.Prof.Thaveesak Srichanin
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ

2. นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน
Miss Aomjai Boonnoon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์
Miss Khwanrutai Phakpijan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นายวรงค์ บุญนิมิตร
Mr.Warong Bunnimit
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014