แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 
 
งานบริหารงานวิจัย

1. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
Dr.Sirilak Prasertkulsak
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริหารงานวิจัย

2. นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
Miss Somporn Wongsak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี
Miss Ameenah Chaitharee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย
Miss Pornpimon Chaienpimay
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. นางสาวจินดาพร คงเดช
Miss Jindaporn Khongdetch
นักวิจัย

6. นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์
Miss Arunrat Arrayaphan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014