รายงานประจำปี 2559
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง
Asst.Prof.Dr.Montri Songthong
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

2. นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
Miss Somporn Wongsak
เจ้าหน้าที่วิจัย

3. นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี
Miss Ameenah Chaitharee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย
Miss Pornpimon Chaienpimay
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014