รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
 
งานบริหารงานวิจัย

1. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
Dr.Sirilak Prasertkulsak
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริหารงานวิจัย

2. นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
Miss Somporn Wongsak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี
Miss Ameenah Chaitharee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย
Miss Pornpimon Chaienpimay
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. นางสาวจินดาพร คงเดช
Miss Jindaporn Khongdetch
นักวิจัย

6. นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์
Miss Arunrat Arrayaphan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014