รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. อาจารย์วิชัย มาแสง
Mr.Wichai Masang
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. อาจารย์กอบชัย เมฆดี
Mr.Kobchai Meddee
หัวหน้างานบ่มเพาะวิสาหกิจ

3. นางสาวพนิดา เฟื่องขจร
Miss Panida Fueangkhajon
นักวิชาการศึกษา

4. นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว
Miss Namtip Yamklebbur
นักวิชาการศึกษา

5. ว่าที่ ร.ต.สุวินัย โสดาเจริญ
Acting Sub Lt.Suviani Sodajaroen
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. นายณัฐพงษ์ เลี้ยงประยูร
Mr.Natthaphong Leangprayoon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7. นายวรพจน์ แจ่มประเสริฐ
Mr.Worapot Jaemprasoet
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014