รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
 
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. อาจารย์วิชัย มาแสง
Mr.Wichai Masang
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. นางสาวพนิดา เฟื่องขจร
Miss Panida Fueangkhajon
นักวิชาการศึกษา

3. นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว
Miss Namtip Yamklebbur
นักวิชาการศึกษา

4. ว่าที่ ร.ต.สุวินัย โสดาเจริญ
Acting Sub Lt.Suviani Sodajaroen
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร
Miss Ratsadakorn Thammaro
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014