รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 
พบผู้อำนวยการ

        สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 2 ประเด็น
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการ ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มเข็ง
ให้ชุมมชน สังคม สร้างรายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมก้าวสู่ระดับอาเซียน

        ดังนั้น การเข้ามารับหน้าที่บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้สภาวะกดดันหลายด้าน
กล่าวคือ ความจำกัดด้านบุคลากรภายในสถาบันบันวิจัยและพัฒนา และความพยายามในการ
สร้างเครือข่าย ด้านการวิจัยทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย สภาวะการขาดระบบสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพที่จะติดตามประเมินผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการทางวิชาการ
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรทุกคนของสถาบันวิจัย
และพัฒนา จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งด้านระบบบริหารงาน
ระบบการให้บริการ ตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อคณาจารย์และพนักงานของ
ทุกหน่วยงานและ จะส่งผลต่อผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนอง
ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

        ผมและบุคลากรทุกท่านของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอน้อมรับคำแนะนำจากทุกท่าน
และ จะนำกลับมาพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม ทั่วไปทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สืบไป


รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

   
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014