แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 
พบผู้อำนวยการ


รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

        สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
2 ประเด็น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(พ.ศ.2560-2564)) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

        ดังนั้น การเข้ามารับหน้าที่บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาในวาระที่ 2 จึงเป็นการ
สานต่องาน ที่ได้ผลักดันมาอย่างมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่
แนวทางการพัฒนาอย่าง มีรูปแบบและแนวทางที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ได้ทำงานวิจัย บริการวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและเป็น
ส่วนสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายประสบ ความสำเร็จ ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะกดดันและขีดจำกัด หลายด้าน กล่าวคือ ความจำกัด
ด้านบุคลากรภายในสถาบันบันวิจัยและพัฒนา และความพยายามในการ สร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัยทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย สภาวะขาดระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะติดตามประเมินผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการทางวิชาการ และการ
ขาดแคลน งบประมาณ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร รวมทั้ง
บุคลากรทุกคนของสถาบันวิจัย และพัฒนา จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงการ
พัฒนาที่ดีขึ้นทั้งด้านระบบบริหารงาน ระบบการให้บริการ ตามภารกิจของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ต่อคณาจารย์และพนักงานของ ทุกหน่วยงานและ จะส่งผลต่อผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนอง ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

        ผมและบุคลากรทุกท่านของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอน้อมรับคำแนะนำ
จากทุกท่าน และจะนำกลับมาพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นที่ยอมรับ
ต่อชุมชน สังคม ทั่วไปทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ สืบไป   
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014