การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3

 
“วิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 
 
 
         
   
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ
     • ปกหน้า-หลัง
     • ปกใน
     • คำนำ
     • สารบัญ
 
สาขาการประชุมวิชาการ
     • สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
     • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     • สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     • สาขาการศึกษา
     • สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
     • สาขาสังคมศาสตร์
 
     • รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์และโทรสาร 035 709 097
E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014