การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

 
“การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” 
 
บทคัดย่อ
 
 
         
   
บทคัดย่อจากการประชุมวิชาการฯ
     • ปกหน้า-หลัง
     • กำหนดการงานประชุมวิชาการ
     • สารบัญรวม
 
สาขาการประชุมวิชาการ
     • สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     • สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
     • สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
     • สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน
     • สาขาการศึกษา
 
     • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์และโทรสาร 035 709 097
E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rmutsb