รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 
 

1. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
Assoc.Prof.Napat Watjanatepin
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
Asst.Prof.Thaveesak Srichanin
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์วิชัย มาแสง
Mr.Wichai Masang
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
Asst.Prof.Dr.Paiboon Kiatsookkanatorn
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินทุสร ปัสนะจะโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014