แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 
 

1. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
Assoc.Prof.Napat Watjanatepin
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
Asst.Prof.Thaveesak Srichanin
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ

3. อาจารย์วิชัย มาแสง
Mr.Wichai Masang
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
Dr.Sirilak Prasertkulsak
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริหารงานวิจัย


5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินทุสร ปัสนะจะโน
Asst.Prof.Pinthusorn Pasanajano
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014