รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
 

1. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
Assoc.Prof.Napat Watjanatepin
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
Asst.Prof.Thaveesak Srichanin
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ

3. อาจารย์วิชัย มาแสง
Mr.Wichai Masang
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
Dr.Sirilak Prasertkulsak
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านบริหารงานวิจัย


5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินทุสร ปัสนะจะโน
Asst.Prof.Pinthusorn Pasanajano
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014