แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี   
   
  
  • งานบริหารงานวิจัย
  • งานบริหารและพัฒนาระบบ
  • งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเบิกเงินแต่ละงวด 

การเสนอขอแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
เอกสารDownload
1.จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ (ส่งภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562) 1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินโครงการ (เรียน รองอธิการบดี (รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์))
1.2. แบบฟอร์มการขออนุมัติการดำเนินโครงการ
1.3. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (เอกสารแนบหมายเลข 1)
2.จัดทำข้อเสนอแผนวิจัยเชิงบูรณาการ (ส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562) 2.1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบไฟล์ word และ pdf.
2.2. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
      -แผนบูรณาการ
      -โครงการภายใต้แผนบูรณาการ
2.3. แบบฟอร์มขอเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)     
      -แผนบูรณาการ
      -โครงการภายใต้แผนบูรณาการ
3.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง - ขอบเขตของงาน TOR โครงการ
- คำอธิบาย SRL
- คำอธิบาย TRL
- ผังต้นไม้ แผนบูรณาการการวิจันและนวัตกรรม
- กรอบการวิจัยและนวัตกรรม2563


รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
          งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 
          งบแผ่นดิน 
          รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ขอขยายระยะเวลา  

แบบฟอร์มเอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 
การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 
 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2563 
 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2562 
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 
ข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ 
       • สาขาวิจัย OECD แก้ไข
       • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
       • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
       • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       • คณะศิลปศาสตร์

 แบบคำขอรับเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (แก้ไข 27 มิ.ย. 60) 
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

     แบบฟอร์มการขอนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
       - แบบคำขอนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  (แก้ไข 27 มิ.ย. 60)
       - หนังสือยินยอมการนำบทความวิชาการมาเคลม 
       - ตัวอย่างการขอไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
     แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       - แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       - หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

เอกสารและตัวอย่างขอยิ่นจดสิทธิบัตร 
หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2560 
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
     เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ สวพ.ต-01-08)
 
 Download คู่มือการกรอกแบบสอบถาม (แบบ ปว.2)
 แบบฟอร์ม ว1ด. (สกอ.)
แบบฟอร์มทุนแลกเปลี่ยน/ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
แบบฟอร์มทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุน
รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับเงินรางวัล และสนับสนุนการตีพิมพ์
ข้อมูลตัวบ่งชี้ สมศ.ที่5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่


แบบรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (วันที่เริ่มต้น ในMOU – 31 มี.ค. 62) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
และยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

แบบฟอร์มขอยืมเงินกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ 
สัญญาการยืมเงินกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ 

แบบเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ-ประจำปีงาน-2561 
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ปี 2560
โครงการย่อยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปี 2560
แบบฟอร์มโครงการ 2559
แบบขออนุเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556- 2558
แผนผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมินฯ
แบบรายงานผลโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรง ทั้งงบประมาณเงินรายจ่าย
     และงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556

แบบฟอร์มรายงานติดตามผลโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบตัวชี้วัด
     ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ต.3-01 - ต.3-03)

แบบฟอร์มโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม
     ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‏


แบบสำรวจข้อมูลความต้องการการบริการวิชาการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบติดตามผล

   หมายเหตุ : แบบฟอร์มสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมแบบฟอร์มการนำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 84 หมู่บ้าน
แบบฟอร์มใบเสนอขออนุมัติโครงการ


   
     
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014