1111   
  RUS RDI Top Stories           ดูทั้งหมด

 ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส. 
 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานคณะกรรมการ
     วิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 

 


 
 
แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 
  การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการบริการวิชาการ  1/2563


UBI ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา
ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์


จัดบูธนิทรรศการงานบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
โครงการพระดาบสสัญจร
รางวัลเชิดชูเกียรติ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 2561


  แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
 แบบรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบ บ1.1 – บ1.6

     เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 
     


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ปิดหน้าต่างนี้


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014