รายงานประจำปี 2560
 
 
 

ข้อมูลการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน                   2.รูปแบบการจัดทำข้อเสนอโครงการ
3.แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา        4.ใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
(ตัวอย่างการจัดทำข้อเสนอ)- ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)


- ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม ประจำปี 2561กำหนดการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ
"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม"
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24)
มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา

(Downlond) จ.พระนครศรีอยุธยา                    (Downlond) จ.สุพรรณบุรีและ จ.นนทบุรี

 


การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

 
            ด้วยงานวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารและศึกษาคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJo ได้ที่

          > ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          
> ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                      • >การสมัครสมาชิกวารสาร 
                  • การส่งบทความ Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 035 709 097 
       E-mail (ฉบับวิทยาศาสตร์ฯ): journal.rdi@rmutsb.ac.th

       E-mail (ฉบับมนุษยศาสตร์ฯ) : journal.hs@rmutsb.ac.th
 
     
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม
UBI RUS เข้าร่วมจัดบูธแสดงสินค้า ในงาน 6th Food & Beverage Trade Fair 2018
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มทรส. จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี และ วท.


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ศูนย์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.เกษตรศาสตร์
แถลงข่าวงาน “6th Food & Beverage Trade Fair 2018"
การลงสำรวจพื้นที่เพื่อทำแผนให้บริการวิชาการ


นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ คว้า 3 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ
กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป
การประชุมกิจกรรม OTOP สัญจร 2561


   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ รางวัล
     นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2561
 
 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovations for Street Food  
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12  
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
     ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5
 
 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561  
 เชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018  
 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับข้อเสนอการวิจัย
      ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 
 ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 1
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 2
           • รายชื่อวารสารทั้งหมด
               (หมายเหตุ : กดปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาวารสาร)

แบบฟอร์มขอข้อมูลโครงการบริการวิชาการย้อนหลังปีงบประมาณ2557-2558
แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
 แบบรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบ บ1.1 – บ1.6

     เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 แบบฟอร์มสำหรับเสนอของบประมาณโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
    หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558

 ผลการต่อทะเทียนที่ปรึกษาไทย มทร.สุวรรณภูมิ (22 เม.ย. 57)
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม