ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส.
 
 
 
  
  • สำนักงานคณะกรรมการ
     วิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


 


 
 


รายงานประจำปี 2561
 


 
 
   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
**โดยขอให้หัวหน้าโครงการส่งข้อเสนอผ่าน สวพ. ภายใน 20 พ.ย. 2562

เอกสารแนบ:
  - application/zip iconแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 2563 (VCE)
  - application/zip iconแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน 2563 (RID)


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากงบกองทุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 

- ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

 


การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

 
            ด้วยงานวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารและศึกษาคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJo ได้ที่

          > ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          
> ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                      • >การสมัครสมาชิกวารสาร 
                  • การส่งบทความ Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 035 709 097 
       E-mail (ฉบับวิทยาศาสตร์ฯ): journal.rdi@rmutsb.ac.th

       E-mail (ฉบับมนุษยศาสตร์ฯ) : journal.hs@rmutsb.ac.th
 
     
   
    กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


มาตรฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์ทางปัญญา
ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต


การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการฯ


RMUTCON 2019
   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ รางวัล
     นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2561
 
 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovations for Street Food  
 ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 1
           • วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 2
           • รายชื่อวารสารทั้งหมด
               (หมายเหตุ : กดปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาวารสาร)

แบบฟอร์มขอข้อมูลโครงการบริการวิชาการย้อนหลังปีงบประมาณ2557-2558
แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
 แบบรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบ บ1.1 – บ1.6

     เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 แบบฟอร์มสำหรับเสนอของบประมาณโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
    หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558

 ผลการต่อทะเทียนที่ปรึกษาไทย มทร.สุวรรณภูมิ (22 เม.ย. 57)
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม