รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  


   
KM ประจำปี 2554
  
  • ด้านงานวิจัย
  • ด้านงานบริการวิชาการ
  • ด้านงานสารบรรณ
  • ด้านการพัฒนาเว็บไซต์
  • แนวปฏิบัติที่ดี

 ความรู้ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงานวิจัย
     • ขั้นตอนการเบิกจ่ายงานวิจัย  (สมพร วงศ์ศักดิ์)

 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

 การเขียนใบเสนอโครงการบริการวิชาการ
    • ฟอร์มใบเสนอโครงการ

   
     
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014