แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 


   
KM ประจำปี 2554
  
  • ด้านงานวิจัย
  • ด้านงานบริการวิชาการ
  • ด้านงานสารบรรณ
  • ด้านการพัฒนาเว็บไซต์
  • แนวปฏิบัติที่ดี

 ความรู้ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงานวิจัย
     • ขั้นตอนการเบิกจ่ายงานวิจัย  (สมพร วงศ์ศักดิ์)

 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

 การเขียนใบเสนอโครงการบริการวิชาการ
    • ฟอร์มใบเสนอโครงการ

   
     
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014