แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 
ลำดับที่
เรื่อง
Download
1
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อการค้า : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
การผลิตวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วยเส้นใยหญ้าแฝก
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด
4
การสำรวจเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของดอกเข้าพรรษา (หงส์เหิน)
5
การศึกษาปัจจัยที่มีการต่อการเกิดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปถังเก็บน้ำพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 1000 ลิตร ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบเบ้าหมุน
6
พัฒนาการเพาะเห็ดตับเต่าเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่า
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง
9
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลกรณี : การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
10
การศึกษาและสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับพลังงานลม
11
การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพืชพื้นบ้านเพื่อการค้าในสภาพโรงเรือน
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014