รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
ลำดับที่
เรื่อง
Download
1
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อการค้า : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
การผลิตวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วยเส้นใยหญ้าแฝก
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด
4
การสำรวจเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของดอกเข้าพรรษา (หงส์เหิน)
5
การศึกษาปัจจัยที่มีการต่อการเกิดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปถังเก็บน้ำพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 1000 ลิตร ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบเบ้าหมุน
6
พัฒนาการเพาะเห็ดตับเต่าเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่า
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง
9
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลกรณี : การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
10
การศึกษาและสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับพลังงานลม
11
การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพืชพื้นบ้านเพื่อการค้าในสภาพโรงเรือน
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014