แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี     

    การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2554

• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
    องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. โครงการบริการวิชาการด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ
       และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
         • รายงานการประชุมถอดบทเรียน โครงการการให้บริการ
         ทางวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
         เครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
       2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน
       สังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         • โครงการแปลงนาสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าว


• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 5
    ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย          • ระเบียบการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
       2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดมาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน  
       3. ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัยสถาบัน          • การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
       4. ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ
       ในการทำงาน
         • การจดรายงานการประชุม
         • แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

   
   

จำนวนผู้เข้าชม :  Website counter
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014