รายงานประจำปี 2561
 


 
 
      

    การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2554

• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
    องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. โครงการบริการวิชาการด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ
       และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
         • รายงานการประชุมถอดบทเรียน โครงการการให้บริการ
         ทางวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
         เครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
       2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน
       สังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         • โครงการแปลงนาสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าว


• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 5
    ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย          • ระเบียบการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
       2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดมาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน  
       3. ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัยสถาบัน          • การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
       4. ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ
       ในการทำงาน
         • การจดรายงานการประชุม
         • แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

   
   

จำนวนผู้เข้าชม :  Website counter
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014