แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี     

    การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2555

• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
    ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานวิจัย

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. การให้รางวัลสนับสนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
       
         • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
         เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการ
         ตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2557
       2. การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ          • ขั้นตอนและแบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ


• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
    ความรู้ที่จำเป็นในการบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย          • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
         เรื่อง ระบบกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม

   
   

จำนวนผู้เข้าชม :  Website counter
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014