รายงานประจำปี 2561
 


 
 
      

    การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2555

• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
    ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานวิจัย

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. การให้รางวัลสนับสนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
       
         • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
         เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการ
         ตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2557
       2. การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ          • ขั้นตอนและแบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ


• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
    ความรู้ที่จำเป็นในการบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย          • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
         เรื่อง ระบบกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม

   
   

จำนวนผู้เข้าชม :  Website counter
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014