รายงานประจำปี 2561
 


 
 
      

   
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ประจำปีการศึกษา 2556                

     
  กลุ่มงานบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี


     - กระบวนการของงาน
        บริการวิชาการ 
        แบบมีส่วนร่วม
     
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

    - การพัฒนาศักยภาพการทำงาน
      วิจัยสถาบันบุคลากรสายสนับสนุน


    - การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
      ไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

      
     
     
     
     
     

   
   

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014