รายงานประจำปี 2561
 


 
 
       การจัดการความรู้ (Knowledge Management)           
    ประจำปีการศึกษา 2557 

   

กลุ่มงานวิจัยฯ
กลุ่มงานบริการวิชาการฯ
      -
       
        • การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง


   
   

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014