รายงานประจำปี 2561
 


 
 
       การจัดการความรู้ (Knowledge Management)           
    ประจำปีการศึกษา 2559 

   

กลุ่มงานวิจัยฯ
กลุ่มงานบริการวิชาการฯ
กลุ่มงานบริหาร
• การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ • กระบวนการ/วิธีการดำเนินการในอดีต
• พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
• เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS)
• โครงการประกวดผลงานบริการวิชาการ
ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม


 • การจัดทำหนังสือราชการ


   
   

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014