รายงานประจำปี 2561
 


 
 
       การจัดการความรู้ (Knowledge Management)           
    ประจำปีการศึกษา 2561

   

กลุ่มงานวิจัยฯ
กลุ่มงานบริการวิชาการฯ
กลุ่มงานบริหาร
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ • ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Talent Mobility และการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม Talent Mobility

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบัน (R2R)


   
   

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014