ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส.
 
 
 
  
  • สำนักงานคณะกรรมการ
     วิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


 


 
 


รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
ประกาศ
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
      - กองทุน

 ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุน
   ส่งเสริมงานวิจัย 2559

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุน
   ส่งเสริมงานวิจัย 2558

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภท ทุนอุดหนุนจาก
   กองทุนส่งเสริมงานวิจัย


      - แผ่นดิน
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ2559

เชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ
 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัยเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2560
 ประกาศ มทรส. เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัยเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2560

งานบริการวิชาการ
 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงิน และการขอรับเงินส่งเสริมหรือสนับสนุนงานบริการวิชาการ
 ประกาศ มทรส. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัย ไปปฏิบิติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ปี 2560
 ประกาศ มทรส. เรื่อง ระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2560
ประกาศ มทรส. เรื่อง ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ยกเลิก)

นำเสนอผลงานวิชาการ
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   ในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย 2558
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   ในระดับนานาชาติ พ.ศ.2559

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   ในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
    พ.ศ.2560

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
    พ.ศ.2557
 (ยกเลิก) 
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2558
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
      ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558
ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ว่าด้วยกองทุนเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
คำสั่ง

 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 857/2560
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 897/2558
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1071/2556
 คณะกรรมการปรับแก้ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5


คำสั่งงานบริการวิชาการ

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ Talent Mobility ของ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2561
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 2561
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน
สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริการวิชาาการ ประจำปี 2561
  คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ประจำปี 2561

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี
พ.ศ. 2561

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการแก่สังคมด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท ประจำปีงบประมาณ 2555

คำสั่งงานบริหารงานวิจัย
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารกองทุนส่งสริมงานวิจัย มทรส.
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยของ มทรส.
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การวิจัยแลเพัฒนาผลิตภัณฑ์
    โอทอปของ จ.พระนครศรีอยุธยา บนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น
    เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทรส.
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของ มทร.สวรรณภูมิ
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
     ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ
     โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 3
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 2
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 1
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัย นักบริการวิชาการ
       และหน่วยงานบริหารงานวิจัย มทรส. ประจำปีงบประมาณ 2559

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาทิศทางการจัดการศึกษาของ มทรส.
      ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2559-2573)

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส. 2559 
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส. 2558
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิจัย มทรส. (ปี 2556)
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ... 2555
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
   อนุกรรมการวิจัย... 2555
อื่นๆ

แผนแม่บทศูนย์ข้าวสุวรรณภูมิ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(พ.ศ.2554 - 2556) 
  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014