รายงานประจำปี 2560
 
 
 
       
     สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
 
 
  1. ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. แบบฟอร์มแจ้งความจำนงค์การขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
3. คำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
4. รายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
5. สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
6. คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
7. หนังสือมอบอำนาจ
8. คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : research.rdi@rmutsb.ac.th
Tel. 035 709 097
 


   
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014