ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
   

        เอกสาร Download    

            แบบฟอร์มข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มทร.สุวรรณภูมิ
            แบบฟอร์มเอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไข 16 ม.ค. 2563)

           เอกสารลิขสิทธิ์ 
                   - ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - ทรัพย์สินทางปัญญา

            แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

            ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัย
                   ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560


E-book ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส. 
   
สิทธิบัตร  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

เรือบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติด้วยโอโซน

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000307  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค.1 2562
2

เครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดินของพืชมีหัวโดยใช้แรงดันน้ำ

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา 
เลขที่คำขอ 1701003789  วันที่ยื่นขอ 4 ก.ค. 60
3

เครื่องหยอดข้าวงอกยาว

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1801004589  วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
4
ระบบและวิธีการสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการเวียนเอกสาร
โดยใช้โปรโตคอลบล็อกเชนชนิดธุรกรรมเอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้
ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000305  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
5

เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบมีหน่วยความจำในตัว
และสามารถสื่อสารแบบไร้สาย

อ.ชนะรบ  วิชาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903000579  วันยื่นคำขอ 12 ก.พ. 2562
6

นวัตกรรมระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์:
Innovative Paddle-wheel drive by solar energy

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ ปี 2559
เลขที่คำขอ 1601002861

7

เครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดิน
ของพืชมีหัวโดยใช้แรงดันน้ำ: Tap roots or
Tuberous tap roots washing machine by water jet

อ.ฉัตรพล พิมพา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 4 ก.ค. 60 (สกว.เป็นผู้ยื่นขอจด)
เลขที่คำขอ 1701003789

8
เครื่องหยอดข้าวงอกยาว
อ.ฉัตรพล พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561 เลขที่คำขอ 1801004589
9

ระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย  วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1601002861  วันที่ยื่นขอ ปี พ.ศ. 2559 
อนุสิทธิบัตร
 
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

ตู้เย็นโอโซนพลังงานแสงอาทิตย์

อ.วิรัช กองสิน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000306  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
2

ระบบและวิธีการสำหรับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจายศูนย์บนโพรโทคอลบล็อกเชนชนิดธุรกรรมเอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้

ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
3

สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง

ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1803001709  วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
4

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับไอระเหยเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1803002343  วันยื่นคำขอ 26 เม.ย. 2561
5

มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบฝังตัว

ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14326
6

ชุดกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมจากไดโอดเปล่งแสง 6 สเปกตรัม: Six spectral LED based Solar Simulator Class BAA

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1603002353  วันที่ยื่นขอ 15 พ.ย. 59
7

เครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืชควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1703002208  วันที่ยื่นขอ 20 ต.ค. 60
8

กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้ายผงอลูมิเนียม: The process of producing interlocking blocks  with aluminum powder

ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 12052
9

อิฐบล็อกดินซีเมนต์จากส่วนผสมของเส้นใยหญ้าแฝก

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย  วิวัฒนาช่าง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
10

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว: Separate Trunk Rice Machine

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9992
11

เครื่องผลิตหมูทุบ: Pork Product  Machine

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14049


 
ทะเบียนพันธุ์พืช  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

ข้าวโพดเทียนพันธุ์"เทียนอยุธยา 60"

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่ 1068/2560

 
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000