ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
   

        เอกสาร Download    

            แบบฟอร์มข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มทร.สุวรรณภูมิ
            แบบฟอร์มเอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไข 16 ม.ค. 2563)

           เอกสารลิขสิทธิ์ 
                   - ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - ทรัพย์สินทางปัญญา

            แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

            ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัย
                   ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560E-book ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส. 
   
สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1
นวัตกรรมระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

เลขที่คำขอ 1601002861
วันที่ยื่นขอ 19 พ.ค. 2559

2

เครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดินของพืช
มีหัวโดยใช้แรงดันน้ำ

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา 
เลขที่คำขอ 1701003789 
วันที่ยื่นขอ 4 ก.ค. 60
3

เครื่องหยอดข้าวงอกยาว

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1801004589 
วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
4
ระบบและวิธีการสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
กระบวนการ เวียนเอกสาร โดยใช้โปรโตคอลบล็อกเชน
ชนิดธุรกรรม เอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000305  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
5
ตู้เย็นโอโซนพลังงานแสงอาทิตย์
อ.วิรัช กองสินและคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000306
วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
6

เรือบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติด้วยโอโซน

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000307  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค.1 2562
7

เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบมี
หน่วยความจำในตัว
และสามารถสื่อสารแบบไร้สาย

อ.ชนะรบ  วิชาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903000579 
วันยื่นคำขอ 12 ก.พ. 2562
8

เครื่องจำลองแสงอาทิตย์เทียมขนาดใหญ่จาก
โมดูลไดโอดเปล่งแสงปรับความรับรังสีโดยการ
เลื่อนระยะพื้นทดสอบ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
 
9
เครื่องตรวจวัดความหวานเมล่อนด้วยเทคนิค
อินฟราเรดย่านใกล้
อ.เอกชัย รัตนบรรลือและคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
 

 
สิทธิบัตรการออกแบบ  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

เครื่องอัดแผ่นข้าวตังและข้าวแตน

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

 

2
อุปกรณ์เปิดฝาขวด

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

 
3

ตู้อบแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

 
 
   
อนุสิทธิบัตร
 
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9992
2

กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้ายผงอลูมิเนียม

ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 12052
3

เครื่องผลิตหมูทุบ

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14049
4

มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบฝังตัว

ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14326
5

เครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสงเพื่อการเจริญเติบโต
ของพืชควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 15177
6

ชุดกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมจากไดโอดเปล่งแสง 6 สเปกตรัม

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1603002353  วันที่ยื่นขอ 15 พ.ย. 59
7

สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง

ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1803001709  วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
8

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับไอระเหยเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1803002343  วันยื่นคำขอ 26 เม.ย. 2561
9

อิฐบล็อกดินซีเมนต์จากส่วนผสมของเส้นใยหญ้าแฝก

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย  วิวัฒนาช่าง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903001206
วันที่ยื่นขอ 26 มี.ค. 2562
10
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสบู่จากสารสกัดหอมแดง ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
และอ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903001466
วันที่ยื่นขอ 27 พ.ค. 2562
11

ระบบและวิธีการสำหรับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
แบบกระจาย ศูนย์บนโพรโทคอลบล็อกเชนชนิด
ธุรกรรมเอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้

ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903001723
วันที่ยื่นขอ 27 มิ.ย. 2562
12
กรรมวิธีการผลิตแหนมเห็ดนางรมภูฐานเพื่อสุขภาพ
และปลอดเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร
ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002361
วันที่ยื่นขอ 6 ก.ย. 2562
13
ระบบตรวจสอบเอกสารบันทึกผลการเรียนแบบกระจายศูนย์โดยใช้ระบบบล็อกเชน ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002904
วันที่ยื่นขอ 5 พ.ย. 2562
14
ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเวียนเอกสารโดยใช้ระบบบล็อกเชน ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002905
วัยที่ยืนขอ 5 พ.ย. 2562
15
อุปกรณ์แจ้งเตือนและจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมองกล อ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000359
วันที่ยื่นขอ 4 ก.พ. 2563
16
ผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มอมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมสมุนไพร ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000396
วันที่ยื่นขอ 19 ก.พ. 2563
17
ชุดต้นแบบระบบผสมน้ำโอโซนเพื่อยับยั้งเชื้อรา Alternaria ในผักคะน้า อ.ชิดชนก มากจันทร์
และคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
18
เครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน รศ.อำนวยพศ ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000395
วันที่ยื่นขอ 19 ก.พ. 2563
19
ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทองน้ำผึ้งมะนาวสำหรับชงดื่ม ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ดร.สุธิษา เละเซ็น
อ.ศิวัฒน์ พลอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
20
อิฐบล็อกซีเมนต์ผสมโฟม อ.อรวรรณ จันทสุทโธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 

 
เครื่องหมายการค้า  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทอง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

เลขที่คำขอ 190100683


 
ทะเบียนพันธุ์พืช  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

ข้าวโพดเทียนพันธุ์"เทียนอยุธยา 60"

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่ 1068/2560


 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000