ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
   
สิทธิบัตร  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการดำเนินงาน

รายละเอียด
view
1

นวัตกรรมระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์:
Innovative Paddle-wheel drive by solar energy

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ ปี 2559
เลขที่คำขอ 1601002861

2

เครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดิน
ของพืชมีหัวโดยใช้แรงดันน้ำ: Tap roots or
Tuberous tap roots washing machine by water jet

อ.ฉัตรพล พิมพา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 4 ก.ค. 60 (สกว.เป็นผู้ยื่นขอจด)
เลขที่คำขอ 1701003789

3
เครื่องหยอดข้าวงอกยาว อ.ฉัตรพล พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 15 มิ.ย. 61
  
อนุสิทธิบัตร
 
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการดำเนินงาน

รายละเอียด
view
1

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว:
Separate Trunk Rice Machine

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร 9992
ออกให้ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 58

2

ชุดกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมจาก
ไดโอดเปล่งแสง 6 สเปกตรัม
: Six spectral LED based Solar
Simulator Class BAA

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 15 พ.ย. 59
เลขที่คำขอ 1603002353
ส่งเอกสารแก้ไข
ณ พาณิชย์จังหวัด
ณ วันที่ 12 ก.ค. 60

3

เครื่องผลิตหมูทุบ: Pork product machine

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 9 พ.ค. 60
ณ พาณิชย์จังหวัด
เลขที่คำขอ 1703000733

4

มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบฝังตัว:
Embedded Multi-Sensor RFID

ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 13 มิ.ย. 60
ณ พาณิชย์จังหวัด
เลขที่คำขอ 1703001130

5

กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้ายผงอลูมิเนียม:
The process of producing interlocking blocks
with aluminum powder.

ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร 12052
ออกให้ ณ วันที่ 25 ต.ค.59

6
เครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสง
เพื่อการเจริญเติบโตของพืชควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรเลอ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ และ
ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 20 ต.ค. 60
ณ พาณิชย์จังหวัด
เลขที่คำขอ 1703002208

7
สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาหม่อง
จากสารสกัดหอมแดง
ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้นถิน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 15 มิ.ย. 61
 


 
ทะเบียนพันธุ์พืช  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการดำเนินงาน

รายละเอียด
view
1

ข้าวโพดเทียนพันธู์ "เทียนอยุธยา 60"

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

รับรองพันธุ์พืช
ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช
พ.ศ.2518

เลขที่ 1068/2560

 
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000