ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
   

        เอกสาร Download    

            แบบฟอร์มข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มทร.สุวรรณภูมิ
            แบบฟอร์มเอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไข 16 ม.ค. 2563)

           เอกสารลิขสิทธิ์ 
                   - ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - ทรัพย์สินทางปัญญา

            แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

            ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัย
                   ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560E-book ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส.


ฐานข้อมูลสิทธิบัตร


 
   
สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1
นวัตกรรมระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศโฆษณา

เลขที่คำขอ 1601002861
วันที่ยื่นขอ 19 พ.ค. 2559

2

เครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดินของพืช
มีหัวโดยใช้แรงดันน้ำ

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1701003789 
วันที่ยื่นขอ 4 ก.ค. 60
3

เครื่องหยอดข้าวงอกยาว

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1801004589 
วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
4
ระบบและวิธีการสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
กระบวนการ เวียนเอกสาร โดยใช้โปรโตคอลบล็อกเชน
ชนิดธุรกรรม เอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1901000305  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
5

ชุดต้นแบบระบบผสมน้ำโอโซนเพื่อยับยั้งเชื้อรา Alternaria ในผักคะน้า

อ.ชิดชนก มากจันทร์ และคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 2001001495
วันยื่นคำขอ 24 ก.พ. 2563
6
ตู้เย็นโอโซนพลังงานแสงอาทิตย์
อ.วิรัช กองสินและคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000306
วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
7

เรือบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติด้วยโอโซน

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000307  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
8

เครื่องจำลองแสงอาทิตย์เทียมขนาดใหญ่จาก
โมดูลไดโอดเปล่งแสงปรับความรับรังสีโดยการ
เลื่อนระยะพื้นทดสอบ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 2001003221
วันยื่นคำขอ 23 เม.ย. 2563
9
เครื่องตรวจวัดความหวานเมล่อนด้วยเทคนิค
อินฟราเรดย่านใกล้
อ.เอกชัย รัตนบรรลือ และคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ส่งเอกสารไปยัง สกสว. เรีบยร้อยแล้ว

 
สิทธิบัตรการออกแบบ  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

เครื่องอัดแผ่น

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

ส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว

2
อุปกรณ์เปิดฝาขวด

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

ส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
3

ตู้อบแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

ส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
 
   
อนุสิทธิบัตร
 
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9992
ออกให้ ณ 8 มิ.ย. 2558
หมดอายุ 15 มิ.ย. 2564
2

กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้ายผงอลูมิเนียม

ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 12052
ออกให้ ณ 25 ต.ค. 2559
หมดอายุ 5 ต.ค. 2564
3

เครื่องผลิตหมูทุบ

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14049
ออกให้ ณ 12 มิ.ย. 2561
หมดอายุ 30 เม.ย. 2566
4

มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบฝังตัว

ผศ.ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14326
ออกให้ ณ 11 ก.ย. 2561
หมดอายุ 14 มิ.ย. 2566
5

เครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสงเพื่อการเจริญเติบโต
ของพืชควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 15177
ออกให้ ณ 17 เม.ย. 2562
หมดอายุ 19 ต.ค. 2566
6

ชุดกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมจากไดโอดเปล่งแสง 6 สเปกตรัม

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16042
ออกให้ ณ 6 มี.ค. 2563
หมดอายุ 14 พ.ย. 2565
7

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับไอระเหยเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ผศ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1803002343  วันยื่นคำขอ 26 เม.ย. 2561
8

สูตรยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง

ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
และอ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1803001709  วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
9

เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบมี
หน่วยความจำในตัว
และสามารถสื่อสารแบบไร้สาย

อ.ชนะรบ  วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903000579 
วันยื่นคำขอ 12 ก.พ. 2562
10
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสบู่จากสารสกัดหอมแดง
ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903001466
วันที่ยื่นขอ 27 พ.ค. 2562
11
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมเห็ดนางรมภูฐาน
ผศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002361
วันที่ยื่นขอ 6 ก.ย. 2562
12
ระบบตรวจสอบเอกสารบันทึกผลการเรียนแบบกระจายศูนย์โดยใช้ระบบบล็อกเชน
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002904
วันที่ยื่นขอ 5 พ.ย. 2562
13
ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเวียนเอกสารโดยใช้ระบบบล็อกเชน
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002905
วัยที่ยืนขอ 5 พ.ย. 2562
14
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
สกสว.ดำเนินการ
15
อุปกรณ์แจ้งเตือนและจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมองกล
ผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000359
วันที่ยื่นขอ 4 ก.พ. 2563
16
ผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มอมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมสมุนไพร
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000396
วันที่ยื่นขอ 19 ก.พ. 2563
17
เครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000395
วันที่ยื่นขอ 19 ก.พ. 2563
18
ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทองน้ำผึ้งมะนาวสำหรับชงดื่ม
ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ดร.สุธิษา เละเซ็น
อ.ศิวัฒน์ พลอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003001068
วันที่ยื่นขอ 7 พ.ค. 2563
19
อิฐบล็อคดินซีเมนต์จากส่วนผสมของเส้นใยหญ้าแฝก
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 30 มิ.ย. 2563
เลขที่คำขอ 2003001617
20
ตู้สำหรับปลูกผักแสงประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติ
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003002249
วันที่ยื่นขอ 1 ก.ย. 2563
21
อิฐบล็อกซีเมนต์ผสมโฟม
อ.อรวรรณ จันทสุทโธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
22
อุปกรณ์จำลองสัญญาณแบบเรียลไทม์
รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
23
แปลงล้างขวดแก้วปากกว้าง
ดร.สุธิษา เละเซ็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
24
เครื่องฝึกเวลาปฏิกิริยาแบบเก้าช่องที่มีนาฬิกาจับเวลาแยกตามช่อง
อาจารย์ปิยพงษ์ ชูจันอัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
25
อาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองสูตรมังสวิรัติ
ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล และ ดร.สุธิษา เละเซ็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
26
ฟาร์มอัจริยะสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของพืชสายพันธุ์ถังเช่าด้วยเทคโนโลยีไอ
ผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
27
เครื่องมือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชระหว่างแถว
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
และ
อ.สิงห์รัญ ชารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 

 
เครื่องหมายการค้า  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทอง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับจดทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ 201114470 ออกให้ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2563


 
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด
1

ข้าวโพดเทียนพันธุ์"เทียนอยุธยา 60"

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่ 1068/2560


 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000