รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
     
      โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2556

  โครงการเสวนา เรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนจาก วช."
      ในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 23 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
  
             เอกสารประกาอบการบรรยาย

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ในวันพุธที่
      23 มกราคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) อาคารวิทยบริการ
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สวุรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
      ด้วยโปรแกรม SPSS เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง E-Learning อาคารวิทยบริการ สวส.
      มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
 
               เอกสารประกาอบการบรรยาย

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ณ ห้องประชุมมหาราช
     อาคารวิทยบริการ สวส. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา วันที่ 14 ธันวาคม 2555
 
               
• เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555


ภาพการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 26 - 27 เม.ย 55
     ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2554

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลงานวิจัย
โครงการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อยอด
       
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014