Untitled Document

 

 


 
 
หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี


 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
 
     
      โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2556

  โครงการเสวนา เรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนจาก วช."
      ในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 23 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
  
             เอกสารประกาอบการบรรยาย

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ในวันพุธที่
      23 มกราคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) อาคารวิทยบริการ
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สวุรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
      ด้วยโปรแกรม SPSS เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง E-Learning อาคารวิทยบริการ สวส.
      มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
 
               เอกสารประกาอบการบรรยาย

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ณ ห้องประชุมมหาราช
     อาคารวิทยบริการ สวส. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา วันที่ 14 ธันวาคม 2555
 
               
• เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555


ภาพการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 26 - 27 เม.ย 55
     ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2554

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลงานวิจัย
โครงการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อยอด
       
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


         035 709 097
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb

เว็บไซต์ สวพ.
Facebook สวพ.