รายงานประจำปี 2561
 


 
 
 
โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รุ่นที่ 1 กำหนดการ
ใบสมัคร
รุ่นที่ 3 กำหนดการ
ใบสมัคร 


  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3  มทร.สุวรรณภูมิ

-ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม รอบที่ 1
- ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม รอบที่ 2

  เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 3 )

  ประมวลภาพโครงการ (รุ่นที่ 3) 

------------------------------------------------------

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  มทร.สุวรรณภูมิ

 - ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

 เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 1 )

 ข้อมูลที่พักและโรงแรมใน จ.พระนครศรีอยุธยา

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014