แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รุ่นที่ 1 กำหนดการ
ใบสมัคร
รุ่นที่ 3 กำหนดการ
ใบสมัคร 


  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3  มทร.สุวรรณภูมิ

-ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม รอบที่ 1
- ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม รอบที่ 2

  เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 3 )

  ประมวลภาพโครงการ (รุ่นที่ 3) 

------------------------------------------------------

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  มทร.สุวรรณภูมิ

 - ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

 เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 1 )

 ข้อมูลที่พักและโรงแรมใน จ.พระนครศรีอยุธยา

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014