รายงานประจำปี 2559
 
 
 
        ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย และแบบฟอร์ม
 
     
1. ให้นักวิจัยดำเนินการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) หากมีการ ปรับแก้ชื่อ
โครงการวิจัย ให้นักวิจัยจัดทำบันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากคณบดี หรือ ผอ.สำนัก/กอง และแนบมาพร้อมกับเอกสารการเบิกเงินงวดแรก


2. ให้นักวิจัยดำเนินการกรอกข้อมูลงานวิจัยในระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย http://research.rmutsb.ac.th เข้าใช้งาน
ระบบโดยใช้ username และ password ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
(กรณีนักวิจัยยังไม่มีประวัติในระบบให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่)
  
3. ให้นักวิจัยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยดังนี้

3.1 เบิกเงินงวดแรก

เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. แบบบันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและขอเบิกเงินงวดแรกในการดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
2. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (Download แบบฟอร์ม)
3. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.1) (Download แบบฟอร์ม)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 2 ชุด (สำหรับกองคลัง 1 ชุด สวพ.เก็บ 1 ชุด) (Download แบบฟอร์ม)
    หมายเหตุ : ผู้ลงนามในสัญญารับทุน (ผู้ให้ทุน) คือ คณบดี
5. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
6. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยพร้อมลงลายมือชื่อ)

โครงการเดี่ยว
- ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด (คณะเก็บ 1 ชุด ส่ง สวพ. 2 ชุด)
- แผ่น CD ข้อมูลโครงการวิจัย จำนวน 2 แผ่น (คณะเก็บ 1 แผ่น ส่ง สวพ. 1 แผ่น)

โครงการชุด
- แบบเสนอแผนงานวิจัย จำนวน 3 ชุด (คณะเก็บ 1 ชุด ส่ง สวพ. 2 ชุด)
- โครงการวิจัยโครงการย่อย จำนวน 3 ชุด (คณะเก็บ 1 ชุด ส่ง สวพ. 2 ชุด)
- แผ่น CD ข้อมูลโครงการวิจัย จำนวน 2 แผ่น (คณะเก็บ 1 แผ่น ส่ง สวพ. 1 แผ่น)

เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
1.แบบบันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและขอเบิกเงินงวดแรกในการดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
2. แผนการเบิกจ่ายเงิน ให้ระบุยอดเงินที่จะเบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือนใด
    (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย)
3. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.1) (Download แบบฟอร์ม)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 2 ชุด (ส่งกองคลัง 1 ชุด สวพ.เก็บ 1 ชุด) (Download แบบฟอร์ม)
    หมายเหตุ : ผู้ลงนามในสัญญารับทุน (ผู้ให้ทุน) คือ คณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง
5. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด (คณะเก็บ 1 ชุด ส่ง สวพ. 2 ชุด) พร้อมแผ่น CD ข้อมูลโครงการวิจัย
    จำนวน 2 แผ่น (คณะเก็บ 1 แผ่น ส่ง สวพ. 1 แผ่น)
6. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
7. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยพร้อมลงลายมือชื่อ)
8. เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (Download แบบฟอร์ม)

3.2 ขอเบิกเงินงวดสอง หรือก่อนสุดท้าย
1. แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดสองหรือก่อนงวดสุดท้าย (Download แบบฟอร์ม)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)
3. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
4. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)

3.3 ขอเบิกเงินงวดสุดท้าย และเคลียร์หลักฐานการจ่ายเงิน
(อ้างอิงหนังสือกองคลัง ศธ 0585.03/ว216 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555)
1. แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดสุดท้ายและขอส่งหลักฐานจ่ายเงินงวดสุดท้าย (Download แบบฟอร์ม)
2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) (Download แบบฟอร์ม)
3. แบบสรุปคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
4. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
5. ใบสำคัญรับเงินงวดสุดท้าย (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
6. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

** งบประมาณแผ่นดิน
ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นไฟล์ข้อมูล Word และ pdf  จำนวน 1 แผ่น

** เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นไฟล์ข้อมูล Word และ pdf จำนวน 1 แผ่น

3.4 ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย (ในกรณีดำเนินการวิจัยไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ)
1. แบบบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)


   
     
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014