Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
        ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย และแบบฟอร์ม
 
     
1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงานวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
  
2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยดังนี้

1. เบิกเงินงวดแรก

เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
1.แบบบันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและขอเบิกเงินงวดแรกในการดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
2. แผนการเบิกจ่ายเงิน ให้ระบุยอดเงินที่จะเบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือนใด
    (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย)
3. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.1) (Download แบบฟอร์ม)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 2 ชุด (ส่งกองคลัง 1 ชุด สวพ.เก็บ 1 ชุด) (Download แบบฟอร์ม)
    หมายเหตุ : ผู้ลงนามในสัญญารับทุน (ผู้ให้ทุน) คือ คณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง
5. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด (คณะเก็บ 1 ชุด ส่ง สวพ. 2 ชุด)
    และแนบไฟล์ข้อเสนอบนระบบบริหารจัดการงานวิจัย
      - แบบฟอร์มการปรับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (Download แบบฟอร์ม)
6. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
7. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยพร้อมลงลายมือชื่อ)
8. เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (Download แบบฟอร์ม)

2. ขอเบิกเงินงวดสอง หรือก่อนสุดท้าย
1. แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดสองหรือก่อนงวดสุดท้าย (Download แบบฟอร์ม)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)
3. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
4. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)

3. ขอเบิกเงินงวดสุดท้าย และเคลียร์หลักฐานการจ่ายเงิน
(อ้างอิงหนังสือกองคลัง ศธ 0585.03/ว216 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555)
1. แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดสุดท้ายและขอส่งหลักฐานจ่ายเงินงวดสุดท้าย (Download แบบฟอร์ม)
2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) (Download แบบฟอร์ม)
3. แบบสรุปคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
     - กรณีวิจัยสถาบัน แบบสรุปและนำเสนอเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย(Download แบบฟอร์ม)
4. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
5. ใบสำคัญรับเงินงวดสุดท้าย (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
6. แบบรายงานผลการดำเนินการวิจัยตามข้อกำหนดหลังการรับทุน (งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย) (Download แบบฟอร์ม)
7. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
     - รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Download)
     - ตัวอย่างการพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Download)

** เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม (ส่ง สวพ. 2 เล่ม เก็บไว้ที่คณะ/ต้นสังกัด 1 เล่ม) และแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบบริหารงานวิจัย

4 ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย (ในกรณีดำเนินการวิจัยไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ)
1. แบบบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)


   
   
ปรับปรุงข้อมูล ณ ก.ค. 2565
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
       LINE ID : @404unano
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.