รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์  ประชุม / อบรม / สัมนา

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 5th National and International Conference 2017 (CASNIC 2017)

 
จัดโดย :
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หัวข้อ :
The University of Everywhere: International Networking
วันที่จัดงาน :
6 ตุลาคม 2560
ส่งบทความวันสุดท้าย :
31 สิงหาคม 2560
สถานที่ :
ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น
ดูรายละเอียด :
http://grad.cas.ac.th/#
     

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
Business Administration Nation and International Conference (BAINC 2017)

 
จัดโดย :
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หัวข้อ :
วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ
วันที่จัดงาน :
19 ธันวาคม 2560
สถานที่ :
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ส่งบทความวันสุดท้าย :
30 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด :
http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php
     

25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

 
จัดโดย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กิจกรรม :
นิทรรศการ “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”, การประชุมวิชาการ, คลินิกวิจัย สกว., การเสวนา เป็นต้น
วันที่จัดงาน :
25-26 ส.ค. 2560
สถานที่ :
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด :
http://www.trf.or.th/25trf
 
     

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑๔

จัดโดย :
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อ :
ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ (Depression : Let’s talk)
วันที่จัดงาน :
2-4 สิงหาคม 2560
สถานที่ :
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ดูรายละเอียด :
http://aimhc.net/new/
 
     

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่จัดงาน :
28-29 ธันวาคม 2560
สถานที่ :
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันสุดท้าย :
31 กรกฎาคม 2560
ดูรายละเอียด :
http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017/
 
     

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หัวข้อ :
พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
วันที่จัดงาน :
28-29 ธันวาคม 2560
สถานที่ :
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันสุดท้าย :
30 มิถุนายน 2560
ดูรายละเอียด :
http://dept.npru.ac.th/conference9/
     
     

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

จัดโดย :
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบข่ายงานวิจัยที่นำเสนอ :
(1) ด้านการศึกษา (ED) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
(2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
(5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) เช่น บริหารธุรกิจ
การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์
(6) ด้านเกษตรกรรมและประมง (AF) (7) International Conference (IC)
วันที่จัดงาน :
21 กรกฎาคม 2560
สถานที่ :
ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันสุดท้าย :
20 มิถุนายน 2560
ดูรายละเอียด :
http://neunic2017.neu.ac.th/
     
     

ประชุมวิชาการประจำปี 2560

จัดโดย :
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลุ่มสาขา :
เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วันที่จัดงาน :
7-8 ธันวาคม 2560
สถานที่ :
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันสุดท้าย :
31 กรกฎาคม 2560
ส่งใบสมัคร :
e-mail : res_conferdnce@mju.ac.th
     
     

สัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9/ The 9th ASEAN+ C + I Symposium on Business Management Research

จัดโดย :
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ :
งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของงานวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ ๙ /The 9th ASEAN+ C + I Symposium
on Business Management Research
วันที่จัดงาน :
22 กรกฎาคม 2560
สถานที่ :
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
วันสุดท้าย :
10 มิถุนายน 2560
ส่งใบสมัคร :
Janejayn18@gmail.com หรือ
mba_gsc@yahoo.com หรือ
manee.yup@gmail.com
     
     

Thailand Research Symposium 2017

จัดโดย :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวข้อ :
-
วันที่จัดงาน :
23-27 สิงหาคม 2560
สถานที่ :
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันสุดท้าย :
15 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ :
http://www.researchexpo.nrct.go.th
     
     

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

จัดโดย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หัวข้อ :
-
วันที่จัดงาน :
4 พฤษภาคม 2560
สถานที่ :
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันสุดท้าย :
20 เมษายน 2560
เว็บไซต์ :
http://sci.aru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=148&catid=18
     
     

ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

จัดโดย :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หัวข้อ :
ครุศาสตร์วิจัย : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
วันที่จัดงาน :
29 กรกฎาคม 2560
สถานที่ :
ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันสุดท้าย :
16 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ :
http://www.edulpru.com/innovation2017/
     
     

การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

จัดโดย :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หัวข้อ :
-
วันที่จัดงาน :
24 เมษายน 2560
สถานที่ :
ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันสุดท้าย :
10 เมษายน 2560
เว็บไซต์ :
http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44
     
     

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

จัดโดย :
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หัวข้อ :
นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่จัดงาน :
23 มิถุนายน 2560
สถานที่ :
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันสุดท้าย :
1 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
     
     

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ

จัดโดย :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวข้อ :
ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ
วันที่จัดงาน :
6 – 7 กรกฎาคม 2560
สถานที่ :
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ
วันสุดท้าย :
10 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ :
http://www.tncp2017.com/tncp-index-main.html
     
     

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ Royal Society
ทุนวิจัย :
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูล
โทรศัพท์ :
026105299
   
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ British Academy
ทุนวิจัย :
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูล
โทรศัพท์ :
026105299, 026105331
   
วันปิดรับสมัคร :
15 มีนาคม 2560
   
   
   
     

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

  1. โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2”
วันที่ :
7-8 มีนาคม 2560
สถานที่ :
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด :
รายละเอียดโครงการและใบสมัคร
 
   
  2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6
วันที่ :
22-23 มีนาคม 2560
สถานที่ :
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
รายละเอียด :
รายละเอียดโครงการและใบสมัคร
การส่งใบสมัคร :
1. ระบบ pdms.aeda.or.th
2. โทรสาร: 0-2579-7435
3. อีเมล์: training.arda@gmail.com
   
     

ประกาศรับข้อเสนอ “โครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

จัดโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ : มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
วันสุดท้าย :
13 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด :
- ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย
- แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
   
     

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4

จัดโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวข้อ :
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0 (Innovation Education for Thailand 4.0)
วันที่ :
25-27 กรกฎาคม 2560
สถานที่ :
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันสุดท้าย :
30 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ :
http://edu.psu.ac.th/erc2017/index.php
     

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มรภ. พระนคร

จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ :
13 พฤศภาคม 2560
สถานที่:
ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันสุดท้าย :
28 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ :
http://www.pnrusci.com/grad/home.php
   
     

การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

หน่วยประสานงาน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ในงาน :
45th International Exhibition of Inventions of Geneva
สถานที่ :
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
วันสุดท้าย :
25 มกราคม 2560
แบบฟอร์ม :
1. แบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ
2. Entry form
3. แบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง
   
     

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Principles of Health Sciences Research and Social Sciences Research Ethics”

จัดโดย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ :
8-10 มีนาคม 2560
สถานที่ :
ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน :
02-2188230 (นางสาวกุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ)
ส่งใบสมัครได้ที่ :
อีเมล์ : Kanyanin002@gmail.com /แฟกซ์ : 022188195
ใบสมัคร :
Download
     

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 4

จัดโดย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ :
24-26 เมษายน 2560
สถานที่ :
ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน :
02-2188230 (นางสาวกุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ)
ส่งใบสมัครได้ที่ :
อีเมล์ : Kanyanin002@gmail.com /แฟกซ์ : 022188195
ใบสมัคร :
Download
     

ทุนวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2560

จัดโดย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
วันที่ :
28 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ :
http://www.eppo.go.th/index.php/th/conservation/
enconfund-research/encon-fund-student
   
   
   
     

การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

   
วันที่ :
1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
เว็บไซต์ :
http://rgjadvisor.trf.or.th/
   
   
   
     

I-SEEC 2017

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ :
15 – 17 มีนาคม 2560
สถานที่ :
โรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ภายในวันที่ :
25 ธันวาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://iseec2017.pnru.ac.th/important.php
   
     

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

จัดโดย :
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ :
20 มกราคม 2560
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1
ภายในวันที่ :
30 ธันวาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2052/---2560.aspx#.WDT9dtJ97IU
   
     

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5

จัดโดย :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ :
8-9 ธันวาคม 2559
สถานที่ :
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภายในวันที่ :
15 พฤศจิกายน 2559
เว็บไซต์ :
http://grad.vru.ac.th/nigrc2016/
   
     

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560

สาขาวิชาการ :
1.โลจิสติกส์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
4.ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา
5.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6.การเงินและการธนาคาร
7.ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก
8.การท่องเที่ยว
9.อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
10.การลงทุนของจีนในไทยและการลงทุนของไทยในจีน
ภายในวันที่ :
6 มกราคม 2560
เว็บไซต์ :
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2038/--NRCTCASS--2560--CASS.aspxl
   
   
   
     

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หัวข้อ :
“Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”
วันที่ :
3 มีนาคม 2560
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมทวี บุญยเกตุ (6-1) ชั้น 6 ตึกอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ :
23 มกราคม 2560
เว็บไซต์ :
http://www.dpu.ac.th/conference/poster.html
     

ประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6

จัดโดย :
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อ :
การบริการของระบบนิเวศป่าไม้ : บทบาทและความสำคัญเพื่อโลกอนาคต (Forest Ecosystem Services : Importance and Role for Future Earth)
วันที่ :
19-20 มกราคม 2560
สถานที่ :
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในวันที่ :
31 ตุลาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.enricth.com/
     

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หัวข้อ :
ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
วันที่ :
8-9 ธันวาคม 2559
สถานที่ :
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ภายในวันที่ :
30 ตุลาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2016/
     

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on (2017 AEDCEE)

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยทักษิณ
หัวข้อ :
Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
วันที่ :
25-26 พฤษภาคม 2560
สถานที่ :
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ :
30 มกราคม 2560
เว็บไซต์ :
http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee/
     

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หัวข้อ :
Research Driven Globalization
วันที่ :
8-9 ธันวาคม 2559
สถานที่ :
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภายในวันที่ :
31 ตุลาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.grad.psu.ac.th/ngrc40/
     

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6

จัดโดย :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวข้อ :
ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity
ในวันที่ :
1-3 มิถุนายน 2560
สถานที่ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภายในวันที่ :
29 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ :
http://www.icada2016.nida.ac.th/main/
     

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560

เอกสาร :
Download
จัดโดย :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ :
2-6 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ :
Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
ภายในวันที่ :
16 กันยายน 2559
เว็บไซต์ :
http://inventorday.nrct.go.th/
     

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตศรีราชา

หัวข้อ :
การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดโดย :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ :
26 สิงหาคม 2559
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ปิดรับบทความ :
8 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.src.ku.ac.th/conference/
     

การสัมมนาเรื่อง “การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557
กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ”

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ :
25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ :
ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
ส่งแบบตอบรับ :
16 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด :
Download
     

โครงการประกวด “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559

หัวข้อ :
การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
จัดโดย :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ :
วันนี้ - 20 เมษายน 2559
เว็บไซต์ :
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1591/--UAV.aspx#.VvT7CvlTLIU
ปิดรับบทความ :
20 เมษายน 2559
   
     

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ระหว่างวันที่ :
3-4 ตุลาคม 2559
สถานที่ :
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ปิดรับบทความ :
20 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.iei.or.th/ns-news_event_read-dir-Mw=-con_id-NTA1.htm
     

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ :
25 – 29 เมษายน 2559
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
ปิดรับบทความ :
9 มี.ค. 2559
เว็บไซต์ :
http://research.bsru.ac.th/spare2/project-11-1-59.php
     

การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ ของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
สำนักงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ระหว่างวันที่ :
27-29 มิถุนายน 2559
สถานที่ :
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ปิดรับบทความ :
30 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://icccb.sirindhornpark.or.th/
     

 

หัวข้อ :
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน
จัดโดย :
วิทยาลัยนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ :
16-17 มิถุนายน 2559
สถานที่ :
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปิดรับบทความ :
31 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://reg.nmc.ac.th/conference2016/Thai/
     

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7

หัวข้อ :
วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม
จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ :
7-8 กรกฎาคม 2559
สถานที่ :
ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดรับบทความ :
6 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://ncsag2016.aru.ac.th/index.php
     

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2016 International Workshop On Smart Info – Media Systems In Asia (SISA 2016)”

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ :
14-17 กันยายน 2559
สถานที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดรับบทความ :
29 เมษายน 2559 (สำหรับ special session proposal)
20 พฤษภาคม 2559 (สำหรับ submission of regular paper)
เว็บไซต์ :
http://www.ieice-sisa.org/
     

การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ :
12-13 พฤษภาคม 2559
สถานที่ :
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ปิดรับบทความ :
25 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.icbir.org/
     

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 2

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ :
19-21 เมษายน 2559
สถานที่ :
ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด :
http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/short-courses-workshop
ติดต่อสอบถาม :
โทร : 022188190 (คุณกาญรัตน์ อินทุรัตน์)
ใบสมัคร :
http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/29-writing
ส่งใบสมัครได้ที่ :
อีเมล์ : Kanyaratgolf2529@gmail.com /แฟกซ์ : 022188195
     

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ IPSC The International Postgraduate Student Colloquium

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ :
22-23 กรกฎาคม 2559
สถานที่ :
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปิดรับบทความ :
30 เมษายน 2559
ผู้ประสานงาน
ดร. ศรัญญา รักสงฆ์ และ น.ศ.ณัฐกานต์ จันดาโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 0885730499, 0947812499
Download :
  ไฟล์เอกสาร
     

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2016

หัวข้อ :
-
จัดโดย :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระหว่างวันที่ :
17 มิถุนายน 2559
สถานที่ :
ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปิดรับบทความ :
31 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.icmsit.ssru.ac.th/icmsit/index.php/en/
     

การสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2

หัวข้อ :
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย
จัดโดย :
สถาบันคลังสมองของชาติ
ระหว่างวันที่ :
24-25 มีนาคม 2559
สถานที่ :
ห้องประชุม เพชรไพลินโรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
ปิดรับบทความ :
18 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.il.mahidol.ac.th/sotl/home.php
     

งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)

หัวข้อ :
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ :
3-5 มีนาคม 2559
สถานที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปิดรับบทความ :
29 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ :
http://rre2016.ubu.ac.th/
     

ประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

หัวข้อ :
วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ
จัดโดย :
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างวันที่ :
21 – 22 กรกฎาคม 2559
สถานที่ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปิดรับบทความ :
31 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://conference.nu.ac.th/nrc12/
     

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016

หัวข้อ :
“ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)”
จัดโดย :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระหว่างวันที่ :
26 – 28 พฤษภาคม 2559
สถานที่ :
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปิดรับบทความ :
31 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ :
http://www.icada2016.nida.ac.th/main/
     

การประชุมวิชการระดับชาติและนานาชาติเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559
The 3rd Prachachuen Research Network National and International Conference 2016

หัวข้อ :
AEC ในเวทีเศรษฐกิจโลก
จัดโดย :
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ :
26 พฤษภาคม 2559
สถานที่ :
ณ ห้องปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ปิดรับบทความ :
22 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ :
http://conference.bu.ac.th/prnc2015/
     

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

หัวข้อ :
“ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก”
(Speed up Research towards World Class University)
จัดโดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระหว่างวันที่ :
25 มี.ค.2559
สถานที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ปิดรับบทความ :
31 ม.ค.2559
เว็บไซต์ :
http://www.grad.ssru.ac.th/conference/index.php?l=th
     

ประชุมวาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา 2558

หัวข้อ :
“Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development”
จัดโดย :
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ระหว่างวันที่ :
17 – 18 มิถุนายน 2559
สถานที่ :
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
ปิดรับบทความ :
29 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ :
http://conference.eau.ac.th/index_th.html
     
     
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014