รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  

 

ตรวจสอบ BEALL'S LIST
ตรวจสอบวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ SJR
 ตรวจสอบวารสารที่ปรากฏในฐาน ISI
ตรวจสอบวารสารที่ปรากฏในฐาน ASEAN
 ตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตรวจสอบ Impact factor
 Thai Journals Online (ThaiJO)
 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ สมศ. รับรอง
 ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยุ่ในฐานข้อมูล scopus


  
                

 

 

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014