แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดีเครือข่ายการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
 
เครือข่ายในประเทศ
 
เครือข่ายนอกประเทศ
  1.เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
2.เครือข่ายวิจัยสหวิทยาการราชบัณฑิตสภา กลุ่มภาคกลาง
3.เครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
4.เครือข่ายวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. เครือข่ายวิจัย เชิงบูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ส.ก.อ.)
  1. International Society on the Fusion science
     and Technologies

2. University de Lorraine, FRANCE
3. Gyeongsang National University, KOREA
4. Gachon University, Korea
5.Seoul National University of Science
     and Technology, Korea

6. Ryerson University, CANADA
7. Delhi Technological University, India
8. University of Indonesia, Indonesia
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014