รายงานประจำปี 2561
 


 
 
 เครือข่ายการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
 
เครือข่ายในประเทศ
 
เครือข่ายนอกประเทศ
  1.เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
2.เครือข่ายวิจัยสหวิทยาการราชบัณฑิตสภา กลุ่มภาคกลาง
3.เครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
4.เครือข่ายวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. เครือข่ายวิจัย เชิงบูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ส.ก.อ.)
  1. International Society on the Fusion science
     and Technologies

2. University de Lorraine, FRANCE
3. Gyeongsang National University, KOREA
4. Gachon University, Korea
5.Seoul National University of Science
     and Technology, Korea

6. Ryerson University, CANADA
7. Delhi Technological University, India
8. University of Indonesia, Indonesia
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014