รายงานประจำปี 2561
 


 
 
 เครือข่ายงานบริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เครือข่ายความร่วมมืองานบริการทางวิชาการ
ภายในประเทศ
ต่างประเทศ
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์แตง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง
- สถาบันคลังสมองของชาติ
   
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014