แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
เครือข่ายงานบริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เครือข่ายความร่วมมืองานบริการทางวิชาการ


ภายในประเทศ

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์แตง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง
- สถาบันคลังสมองของชาติภายนอกประเทศ
 
   
    
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014