รายงานประจำปี 2560
 
 
 
   
เอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบกรบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
(25 มีนาคม 2562)
       1. Concept โครงการ
     
  2. ถอดบทเรียนประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(25 กุมภาพันธ์ 2562)
      1. R2R
                  1.1 การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
                  1.2 การพัฒนาระบบการจัดการแบบฟอร์มบัณฑิตศึกษาออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
                  1.3 การศึกษาความต้องการ การใช้ระบบจองห้องออนไลน์
                  1.4 การศึกษาตัวแปรด้านการวางแผนงบประมาณที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้าง
                         ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

                  1.5 การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                  1.6 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
                  1.7 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
                  1.8 ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผ้รับบริการต่องานแผนวิจัยและพัฒนา
                         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

                  1.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์บทปฏิบัติการชีววิทยา
                  1.10 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนต่อการให้บริการของหน่วยพัสดุ
                  1.11 แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลและบริการอื่นของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                          ภาควิชาวิทยาระบาดบดเคี้ยว

                  1.12 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
                  1.13 ผลของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ต่อการรับรู้และ
                           การนำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ไปไปฏิบัติของพนักงานสายสนับสนุน

                  1.14 สภาพปัญหาและแนวทางการควบคุมภายในด้านการรับและจ่ายตามแนวคิดระบบ COSO
     

      2. การวิจัยเพื่อพัฒนางาน     
      3. ใบงานการเขียนเค้าโครงการวิจัย     
       4. เทคนิคการวิจัยสถาบัน      โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักวิจัยสายวิชาการ
(18 กุมภาพันธ์ 2562)
      1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัย 4.0
    


โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(15 กรกฎาคม 2561)
      1. การตรวจสอบความใหม่ของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
      2. สิทธิบัตรการออกแบบ     
      3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา     
      4. การจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (เบื้องต้น)     
      5. ก่อนการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มอย่างไร ร (เบื้องต้น)     


โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
(26 ธันวาคม 2560)
      คำจำกัดความแผนบูรณาการ     
      แนวทางการของบแผนบูรณาการ     
      เอกสารการบรรยายวิจัยนวัตกรรม (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันตร์)     
      แบบฟอร์มแผนบูรณาการ     


โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (กิจกรรมที่ 1)
(20 มีนาคม 2560)
      เอกสารประกอบการบรรยาย     


โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
      หนังสืองานเชิงวิเคราะห์
       งานวิจัยจากงานประจำ
       หนังสือการทำงานวิจัยสถาบันจากงานประจำ

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014