รายงานประจำปี 2560
 
 
 
   
เอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(15 กรกฎาคม 2561)
      1. การตรวจสอบความใหม่ของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
      2. สิทธิบัตรการออกแบบ     
      3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา     
      4. การจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (เบื้องต้น)     
      5. ก่อนการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มอย่างไร ร (เบื้องต้น)     


โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
(26 ธันวาคม 2560)
      คำจำกัดความแผนบูรณาการ     
      แนวทางการของบแผนบูรณาการ     
      เอกสารการบรรยายวิจัยนวัตกรรม (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันตร์)     
      แบบฟอร์มแผนบูรณาการ     


โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (กิจกรรมที่ 1)
(20 มีนาคม 2560)
      เอกสารประกอบการบรรยาย     


โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
      หนังสืองานเชิงวิเคราะห์
       งานวิจัยจากงานประจำ
       หนังสือการทำงานวิจัยสถาบันจากงานประจำ

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014