รายงานประจำปี 2561
 


 
 
    

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2555

• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (1)
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2)
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5)
• คณะศิลปศาสตร์ (6)
• วิทยาลัยการจัดการ (7)
• สถาบัน/สำนัก/กอง (8)

 


 

 

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014