แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 

รายงานการประชุม


ประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
10 ก.ค. 58
28 ม.ค. 59
19 ก.ย. 59
22 ก.ย. 60
5 เม.ย. 62

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
25 เม.ย. 60
6 ก.ค. 60
11 ก.ย.60
18 ต.ค. 60
30 มี.ค. 61
27 มิ.ย. 61
21 ก.ย. 61
9 พ.ย. 61
1 ก.พ. 62
13 มี.ค. 62
25 เม.ย. 62
15 พ.ค. 62
21 ส.ค. 62
18 ก.ย. 62
29 ต.ค. 62
20 พ.ย. 62

ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
25 ก.พ. 58
2 เม.ย. 58
14 พ.ค. 58
10 มิ.ย. 58
13 ก.ค. 58
7 ส.ค. 58
16 ก.ย. 58
28 ต.ค. 58
15 ม.ค. 59
13 พ.ค. 59
9 ก.ย. 59
24 ต.ค.59

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
4 ก.ค. 54
19 ก.ค. 54
19 ธ.ค. 54
13 ก.พ. 55
16 พ.ค. 55
5 มิ.ย. 55
10 ต.ค. 55
25 ม.ค. 56
5 มี.ค. 56
16 พ.ค. 56
25 พ.ย. 56
20 ก.พ. 57

25 มิ.ย. 57
29 ต.ค. 57
17 มี.ค. 58
29 ต.ค. 58
15 ก.พ. 59
11 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59
27 ต.ค. 59
24 ก.พ. 60
13 มี.ค. 60
22 พ.ค. 60
6 พ.ย. 60
16 มี.ค. 61
17 ก.ค. 61
2 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
7 ธ.ค. 61
1/2562
2/2562
1/2562 (กรรมการชุดใหม่)
26 เม.ย. 62
11 ก.ค. 62
11 พ.ย. 62
ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
15 ธ.ค. 59
10 ส.ค. 60
29 พ.ย. 60
31 ส.ค. 61
21 ก.พ. 62
18 มี.ค. 62
4 ก.ย. 62

ประชุมทบทวนข้อมูลหลักสูตร
บริการวิชาการ
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
19 ก.ย. 59

ประชุมคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
3 พ.ค. 60
16 ม.ค. 62
21 พ.ค. 62
9 มี.ค. 63

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ
และเครื่องจักรกลการเกษตร
ร่วมกับมุลนิธิพระดาบส
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
24 เม.ย. 62

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม
ศักยภาพการให้บริการทางวิชาการ
แบบให้เปล่า และการให้บริการ
ทางวิชาการแบบมีรายได้
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1 มี.ค. 62

ประชุมหารือการดำเนินโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพ
อย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศักยภาพการให้บริการทางวิชาการ
แบบให้เปล่า และการให้บริการ
ทางวิชาการแบบมีรายได้
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
21 พ.ย. 62
   
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014